Algemene voorwaarden

Privacyverklaring, gewijzigd per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw Beste Prijs Makelaar en Beste Prijs Makelaars omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Beste Prijs Makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een Beste Prijs Makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt Beste Prijs Makelaars de volgende gegevens vast:                                
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de inzetprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw Beste Prijs Makelaar verstrekt
U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een Beste Prijs Makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw Beste Prijs Makelaar verstrekt
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een Beste Prijs Makelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door
een Beste Prijs Makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan Beste Prijs Makelaars verstrekt
Waar gebruiken Beste Prijs Makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw Beste Prijs Makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te
voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Beste Prijs Makelaars of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Beste Prijs Makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw Beste Prijs Makelaar.
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een Beste Prijs Makelaar
Beste Prijs Makelaars van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Beste Prijs Makelaars zijn dienstverlening kan verbeteren

VBO uitwisselingssysteem
De systemen van Beste Prijs Makelaars zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van VBO. Dit systeem bevat
actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in verkoop of
verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VBO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over VBO
VBO is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs. VBO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. VBO is gevestigd in Nootdorp.

Welke gegevens worden door VBO vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt VBO een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de
gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt VBO deze gegevens voor?
De gegevens worden door VBO gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem.
VBO gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie
van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
VBO makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de
aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VBO hebben
toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. VBO verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke
uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet- VBO makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. VBO heeft contractuele en technische maatregelen
genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw Beste Prijs Makelaar en VBO zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden
beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien VBO geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie
of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw Beste Prijs Makelaar zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beste Prijs Makelaars houdt zich  in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-              Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
-              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-              Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-              Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-              Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beste Prijs Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.